சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு

1.    குடிமகனின் உரிமைகள் – தெரியும் ஃ தெரியாது
2.    குடிமகனின் கடமைகள் – தெரியும் ஃ தெரியாது
3.    தகவல் அறியும் சட்டத்தின் கீழ் உரிமைகளும் கடமைகளும – தெரியும் ஃ தெரியாது
4.    காவல் நிலையங்கள் – இருக்கு ஃ இல்லை – இருந்தால் எந்த ஊரில் : ஓடைப்பட்டி

சட்டங்கள்
5.    பிறப்பு ஃஇறப்பு பதிவுச் சட்டம் 
6.    மிருகவதை சம்மந்தமான மத்திய மாகாணம் 

பொதுமக்கள் குறைதீர்ப்பு அமைப்பு
– எப்படி ரூ எங்கே குறைகளை சமர்ப்பிப்பது : இல்லை
– யாரை அணுகுவது : பஞ்சாயத்து அலுவலகம் :

புவியல் வரைபடம்
நாடுஃ மாநிலம் ஃமாவட்டம் ஃவட்டாரம் ஃகிராமம்; ஃ நிலம ஃ விவசாயம்

உதவி எண்கள்

1.    போக்குவரத்து (இரயில்)
2.    இரயில் சூ சேருமிடம் –  நேரம்
3.    இரயில் பாதை வரைபடம்
4.    போக்குவரத்து (பேருந்து) : உண்டு
5.    பேருந்து சூ சேருமிடம் –  நேரம்
ஏரசை – சின்னமனூர்
கம்பம் – சின்னமனூர்
6.    சாலை பாதை வரைபடம்
7.    சந்தைகள் : இல்லை
8.    நகர பெரியகடைகள் : இல்லை
9.    கிராம கடைவீதி
10.    மொத்த வியாபாரிகள்

குறைதீர்ப்பு மையம்
1.    பஞ்சாயத்தில் உள்ள குறைதீர்ப்பு வழிமுறை
2.    விண்ணப்பப் படிவம்
3.    மறு சமர்ப்பிப்புப் படிவம்
4.    நிர்வாகம்

சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு

1.    குடிமகனின் உரிமைகள் – தெரியும் ஃ தெரியாது
2.    குடிமகனின் கடமைகள் – தெரியும் ஃ தெரியாது
3.    தகவல் அறியும் சட்டத்தின் கீழ் உரிமைகளும் கடமைகளும – தெரியும் ஃ தெரியாது
4.    காவல் நிலையங்கள் – இருக்கு ஃ இல்லை – இருந்தால் எந்த ஊரில் : ஓடைப்பட்டி

சட்டங்கள்
5.    பிறப்பு ஃஇறப்பு பதிவுச் சட்டம் 
6.    மிருகவதை சம்மந்தமான மத்திய மாகாணம் 

பொதுமக்கள் குறைதீர்ப்பு அமைப்பு
– எப்படி ரூ எங்கே குறைகளை சமர்ப்பிப்பது : இல்லை
– யாரை அணுகுவது : பஞ்சாயத்து அலுவலகம் :

புவியல் வரைபடம்
நாடுஃ மாநிலம் ஃமாவட்டம் ஃவட்டாரம் ஃகிராமம்; ஃ நிலம ஃ விவசாயம்

உதவி எண்கள்

1.    போக்குவரத்து (இரயில்)
2.    இரயில் சூ சேருமிடம் –  நேரம்
3.    இரயில் பாதை வரைபடம்
4.    போக்குவரத்து (பேருந்து) : உண்டு
5.    பேருந்து சூ சேருமிடம் –  நேரம்
ஏரசை – சின்னமனூர்
கம்பம் – சின்னமனூர்
6.    சாலை பாதை வரைபடம்
7.    சந்தைகள் : இல்லை
8.    நகர பெரியகடைகள் : இல்லை
9.    கிராம கடைவீதி
10.    மொத்த வியாபாரிகள்

குறைதீர்ப்பு மையம்
1.    பஞ்சாயத்தில் உள்ள குறைதீர்ப்பு வழிமுறை
2.    விண்ணப்பப் படிவம்
3.    மறு சமர்ப்பிப்புப் படிவம்
4.    நிர்வாகம்