தொடர்பு கொள்க

பஞ்சாயத்து : பொட்டிபுரம்

•    மாவட்ட ஆட்சியர் : திருமிகு. டாக்டர் கே.எஸ். பழனிச்சாமி
•    சட்ட மன்ற உறுப்பினர் : திருமிகு. ழு. பன்னீர் செல்வம்
•    பாராளுமன்ற உறுப்பினர் : து.ஆ. ஆரூண்
•    அமைச்சர்கள் : திருமிகு. ழு. பன்னீர் செல்வம், நிதியமைச்சர்
•    முதல் அமைச்சர் : உயர்திரு.; செல்வி ஜெ.ஜெயலலிதா
•    பிரதம அமைச்சர் : உயர்திரு. னுச.  மன்மோகன்சிங்
•    குடியரசுத் தலைவர் : உயர்திரு. பிரதிபாபாட்டில்

தொடர்பு கொள்க

பஞ்சாயத்து : பொட்டிபுரம்

•    மாவட்ட ஆட்சியர் : திருமிகு. டாக்டர் கே.எஸ். பழனிச்சாமி
•    சட்ட மன்ற உறுப்பினர் : திருமிகு. ழு. பன்னீர் செல்வம்
•    பாராளுமன்ற உறுப்பினர் : து.ஆ. ஆரூண்
•    அமைச்சர்கள் : திருமிகு. ழு. பன்னீர் செல்வம், நிதியமைச்சர்
•    முதல் அமைச்சர் : உயர்திரு.; செல்வி ஜெ.ஜெயலலிதா
•    பிரதம அமைச்சர் : உயர்திரு. னுச.  மன்மோகன்சிங்
•    குடியரசுத் தலைவர் : உயர்திரு. பிரதிபாபாட்டில்