பொது விபரங்கள்

பகுதி ஒரு பார்வை
•    பின்னணி – வரலாறு:
பொட்டி என்ற ஜமீன் நாயக்கர் குடியிருந்து வந்ததால் இதற்கு பொட்டிபுரம் என பெயர் வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
•    புவியமைப்பு –
சின்னமனுரிலிருந்து     16 கிமி
தேனியிலிருந்து     32 கிமி
•    மக்கள் தொகை விபரம் 2001
ஆண்     : 3300
பெண்        : 3254
மொத்தம்    : 6554
•    கலாச்சாரம:;
சமுக வழிபாடு: காளியம்மன் கோவில் வழிபாடு
மகா சிவராத்திரியில் 5 உட்கடை கிராமங்களும் சேர்ந்து பெருமாள் சாமியை மாசி மாதம் கும்பிடுவார்கள்.
குறிப்பிடத்தக்க பழக்க வழக்கம:;
பால்மாடுகளை கரட்டில் நிற்கவைத்து பொங்கல் வைத்து அனைவரும் சமமாக உண்ணுவார்கள். இவர்கள் வெளியேறும் போது மழை பெய்யும் இது உண்மை.
•    பொருளாதார நிலை: மிக நன்று ஃ நன்று ஃ சுமார்
•    இயற்கை வளம் – (நீர் – நிலம);: மிக நன்று ஃ நன்று ஃ சுமார்
•    ஊராட்;சியில் செயல்படுத்தபடும் அரசு நல திட்டங்கள்:

பொது விபரங்கள்

பகுதி ஒரு பார்வை
•    பின்னணி – வரலாறு:
பொட்டி என்ற ஜமீன் நாயக்கர் குடியிருந்து வந்ததால் இதற்கு பொட்டிபுரம் என பெயர் வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
•    புவியமைப்பு –
சின்னமனுரிலிருந்து     16 கிமி
தேனியிலிருந்து     32 கிமி
•    மக்கள் தொகை விபரம் 2001
ஆண்     : 3300
பெண்        : 3254
மொத்தம்    : 6554
•    கலாச்சாரம:;
சமுக வழிபாடு: காளியம்மன் கோவில் வழிபாடு
மகா சிவராத்திரியில் 5 உட்கடை கிராமங்களும் சேர்ந்து பெருமாள் சாமியை மாசி மாதம் கும்பிடுவார்கள்.
குறிப்பிடத்தக்க பழக்க வழக்கம:;
பால்மாடுகளை கரட்டில் நிற்கவைத்து பொங்கல் வைத்து அனைவரும் சமமாக உண்ணுவார்கள். இவர்கள் வெளியேறும் போது மழை பெய்யும் இது உண்மை.
•    பொருளாதார நிலை: மிக நன்று ஃ நன்று ஃ சுமார்
•    இயற்கை வளம் – (நீர் – நிலம);: மிக நன்று ஃ நன்று ஃ சுமார்
•    ஊராட்;சியில் செயல்படுத்தபடும் அரசு நல திட்டங்கள்: