வங்கியிடல்

• உள்ளுர் வங்கியிடல் வசதிகள் அரசு மற்றும் தனியார்

 வ.எ  வங்கி விபரம்  அரசு ஃ தனியார்
 1  தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி    அரசு  அரசு
 2  இந்தியன் வங்கி    அரசு  அரசு

• ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் மற்றும் அனைவருக்குமான கடன் வாய்ப்புகள்
– கடன் வாய்ப்புகள் உண்டு.
• அரசு, தனியார் நிறுவனங்கள், தொண்டு நிறுவனங்கள், குறுங்கடன் குழுக்கள் முதலியோரின் பங்கு

மேம்பாட்டிற்கான தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம்
• என்ன தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன

• உள்ளுர் மக்கள் பல்வேறு வகையான தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்ப கருவிகளைப் பற்றி தெரிந்தும் மற்றும் அவற்றை எப்படி பயன்படுத்துவது என்று அறிந்துள்ளனரா
ஆம்

• என்ன வகையான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகிறது

• அரசு, தனியார் நிறுவனங்கள், தொண்டு நிறுவனங்கள் ஆகியன எவ்வாறு பங்காற்றுகிறது

• பஞ்சாயத்து எவ்வாறு பங்காற்றுகிறது

• என்ன தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்ப திறன்கள் உள்ளுர் மக்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இன்னும் என்ன தேவைப்படுகிறது.

சமூக நலத்துறை மூலம் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள்
• என்ன மாதிரியான அரசு திட்டங்கள் தற்போது உள்ளன.

•    ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகள், பெண் குழந்தைகள், இளைஞர், மாற்றுதிறனாளிகள் மற்றும் சிறுபான்மையினருக்கான திட்டங்கள் எண்ணிக்கை
தொண்டு நிறுவனங்கள் – எம்.எம்.எஸ்
•    இத்திட்டத்தை பெறுவதற்கு எவ்வளவு காலம் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது?
6 மாதம்
தொண்டு நிறுவனங்கள் ஃ மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள்
•    எண்ணிக்கை     :
•    தொண்டு நிறுவனங்கள் :
•    மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள்  :
•    செயல்படும் பகுதிகள்

வங்கியிடல்

• உள்ளுர் வங்கியிடல் வசதிகள் அரசு மற்றும் தனியார்

 வ.எ  வங்கி விபரம்  அரசு ஃ தனியார்
 1  தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி    அரசு  அரசு
 2  இந்தியன் வங்கி    அரசு  அரசு

• ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் மற்றும் அனைவருக்குமான கடன் வாய்ப்புகள்
– கடன் வாய்ப்புகள் உண்டு.
• அரசு, தனியார் நிறுவனங்கள், தொண்டு நிறுவனங்கள், குறுங்கடன் குழுக்கள் முதலியோரின் பங்கு

மேம்பாட்டிற்கான தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம்
• என்ன தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன

• உள்ளுர் மக்கள் பல்வேறு வகையான தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்ப கருவிகளைப் பற்றி தெரிந்தும் மற்றும் அவற்றை எப்படி பயன்படுத்துவது என்று அறிந்துள்ளனரா
ஆம்

• என்ன வகையான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகிறது

• அரசு, தனியார் நிறுவனங்கள், தொண்டு நிறுவனங்கள் ஆகியன எவ்வாறு பங்காற்றுகிறது

• பஞ்சாயத்து எவ்வாறு பங்காற்றுகிறது

• என்ன தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்ப திறன்கள் உள்ளுர் மக்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இன்னும் என்ன தேவைப்படுகிறது.

சமூக நலத்துறை மூலம் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள்
• என்ன மாதிரியான அரசு திட்டங்கள் தற்போது உள்ளன.

•    ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகள், பெண் குழந்தைகள், இளைஞர், மாற்றுதிறனாளிகள் மற்றும் சிறுபான்மையினருக்கான திட்டங்கள் எண்ணிக்கை
தொண்டு நிறுவனங்கள் – எம்.எம்.எஸ்
•    இத்திட்டத்தை பெறுவதற்கு எவ்வளவு காலம் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது?
6 மாதம்
தொண்டு நிறுவனங்கள் ஃ மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள்
•    எண்ணிக்கை     :
•    தொண்டு நிறுவனங்கள் :
•    மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள்  :
•    செயல்படும் பகுதிகள்