வழங்கல்ஃபுதுப்பித்தல்

வழங்கல்ஃபுதுப்பித்தல்
1.    ஓட்டுநர் உரிமம்
2.    வாகன பதிவு
3.    வழங்கல் சான்றிதழ்கள்
•    இருப்பிட சான்றிதழ்;
•    வருமான சான்றிதழ்
•    தாழ்த்தப்பட்ட, மலைவாழ், பழங்குடியினருக்கான சான்றிதழ்
•    பிற பிற்படுத்தபபட்டோருக்கான சான்றிதழ்
•    மாற்றுதிறனாளிகளுக்கான சான்றிதழ்
4.    கடவுச் சீட்டு (பாஸ் போர்ட்) விண்ணப்பங்கள் சேகரித்தல்
5.    பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கல்
6.    வீடு வரி வசூலித்தல்    :  
7.    ஓட்டுநர் உரிமம் வழங்கல் ஃ புதுப்பித்தல்
8.    தண்ணீர் கட்டணம் வசூலித்தல் : 
9.    மின்சார கட்டணம் வசூலித்தல்
10.    குறைகள் (ழுபுஐளு)
11.    சமூக நல திட்டங்கள் விண்ணப்ப இரசீது
12.    ஆயுத உரிமம் வழங்கல்
13.    பத்திரம் எழுதுதல்
14.    மாறுதல் அறிவிப்புகள்
15.    வில்லங்கம் இல்லை என்ற சான்றிதழ்
தரவிறக்கம் படிவங்கள்
1.    பிறப்பு; சான்றிதழ் : 
2.    ஜாதி சான்றிதழ் : 
3.    இருப்பிட சான்றிதழ் : 
4.    வருமான சான்றிதழ் : 
5.    நடத்தை சான்றிதழ் : 
6.    ஓட்டுநர் உரிமம் படிவம் : 
7.    தண்ணீர் இணைப்பு : 
8.    மின் இணைப்பு : 
9.    ஆயுத உரிமம்
10.    கடவுச்சீட்டு படிவம்
11.    தேர்தல் ஆணையம்
12.    வழிமுறைகள்
விண்ணப்பப்படிவங்கள்
1.    இந்திரா அவாஸ் யோஜனா
2.    வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்புத் திட்டம் –
3.    மதிய உணவு திட்டம் –
4.    கிராம வீடுகள் திட்டம் –
5.    குடும்ப அட்டை :
6.    சமூக பாதுகாப்புஃ முதியோர் உதவித் தொகை தி;ட்டம் –
7.    நில உறுதிமொழிப் பத்திரம் ஃபிறப்பு பதிவு :

வழங்கல்ஃபுதுப்பித்தல்

வழங்கல்ஃபுதுப்பித்தல்
1.    ஓட்டுநர் உரிமம்
2.    வாகன பதிவு
3.    வழங்கல் சான்றிதழ்கள்
•    இருப்பிட சான்றிதழ்;
•    வருமான சான்றிதழ்
•    தாழ்த்தப்பட்ட, மலைவாழ், பழங்குடியினருக்கான சான்றிதழ்
•    பிற பிற்படுத்தபபட்டோருக்கான சான்றிதழ்
•    மாற்றுதிறனாளிகளுக்கான சான்றிதழ்
4.    கடவுச் சீட்டு (பாஸ் போர்ட்) விண்ணப்பங்கள் சேகரித்தல்
5.    பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கல்
6.    வீடு வரி வசூலித்தல்    :  
7.    ஓட்டுநர் உரிமம் வழங்கல் ஃ புதுப்பித்தல்
8.    தண்ணீர் கட்டணம் வசூலித்தல் : 
9.    மின்சார கட்டணம் வசூலித்தல்
10.    குறைகள் (ழுபுஐளு)
11.    சமூக நல திட்டங்கள் விண்ணப்ப இரசீது
12.    ஆயுத உரிமம் வழங்கல்
13.    பத்திரம் எழுதுதல்
14.    மாறுதல் அறிவிப்புகள்
15.    வில்லங்கம் இல்லை என்ற சான்றிதழ்
தரவிறக்கம் படிவங்கள்
1.    பிறப்பு; சான்றிதழ் : 
2.    ஜாதி சான்றிதழ் : 
3.    இருப்பிட சான்றிதழ் : 
4.    வருமான சான்றிதழ் : 
5.    நடத்தை சான்றிதழ் : 
6.    ஓட்டுநர் உரிமம் படிவம் : 
7.    தண்ணீர் இணைப்பு : 
8.    மின் இணைப்பு : 
9.    ஆயுத உரிமம்
10.    கடவுச்சீட்டு படிவம்
11.    தேர்தல் ஆணையம்
12.    வழிமுறைகள்
விண்ணப்பப்படிவங்கள்
1.    இந்திரா அவாஸ் யோஜனா
2.    வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்புத் திட்டம் –
3.    மதிய உணவு திட்டம் –
4.    கிராம வீடுகள் திட்டம் –
5.    குடும்ப அட்டை :
6.    சமூக பாதுகாப்புஃ முதியோர் உதவித் தொகை தி;ட்டம் –
7.    நில உறுதிமொழிப் பத்திரம் ஃபிறப்பு பதிவு :