பொட்டிபுரம்

பொட்டிபுரம்

ஐ. மின் ஊராட்;சி உள்ளடக்க அமைப்பு : • ஊராட்;சி – பெயர்: பொட்டிபுரம் • ஊராட்;சி தலைவர் மற்றும் பிரதிநிதி விவரம்:

பொட்டிபுரம்

பொட்டிபுரம்

ஐ. மின் ஊராட்;சி உள்ளடக்க அமைப்பு : • ஊராட்;சி – பெயர்: பொட்டிபுரம் • ஊராட்;சி தலைவர் மற்றும் பிரதிநிதி விவரம்:

பொட்டிபுரம்

பொட்டிபுரம்

ஐ. மின் ஊராட்;சி உள்ளடக்க அமைப்பு : • ஊராட்;சி – பெயர்: பொட்டிபுரம் • ஊராட்;சி தலைவர் மற்றும் பிரதிநிதி விவரம்:

 

பொட்டிபுரம்

1. சுற்றுலா உதவி படங்கள் ஃ தகவல்கள்;
2.    வரலாற்றுத் தலங்கள்
3.    வீரதீர சாகங்கள் : இல்லை
4.    தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள்
5.    ஆரவல்லி பயணங்கள்
6.    எங்களை எப்படி தொடர்பு கொள்வது.

உள்ளுர் முகவர் தகவல்:
உள்ளுரில் தயாரான பொருட்களை உங்கள் பகுதியில் விற்பதற்கு தயவுசெய்து பொருட்களுக்கான முகவரை தொடர்பு கொள்ளவும்
தொடர்பு கொள்ளவேண்டிய முகவரி:

உள்ளுர் பொருட்களை வாங்குவதற்கான உள்ளுர் கொள்முதல் விபரங்கள்
1.    பணம்செலுத்தும் சேவைகள்
2.    பட்டுவாடா
3.    தேவைகள்

பஞ்சாயத்து மனித வளங்கள் (தகுதியின் அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது)
•    தொழில் நிபுணன் – தச்சு வேலை :   கொத்தனார் :
•    தொழிலாளிகள்     :
•    கைவினைஞர்கள் ஃ இயந்திர கைவினைஞர்கள்
•    தண்ணீர் குழாய் சரிசெய்பவர்  : 1
•    திறனுடைய தொழிலாளிகள்

பொட்டிபுரம்

1. சுற்றுலா உதவி படங்கள் ஃ தகவல்கள்;
2.    வரலாற்றுத் தலங்கள்
3.    வீரதீர சாகங்கள் : இல்லை
4.    தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள்
5.    ஆரவல்லி பயணங்கள்
6.    எங்களை எப்படி தொடர்பு கொள்வது.

உள்ளுர் முகவர் தகவல்:
உள்ளுரில் தயாரான பொருட்களை உங்கள் பகுதியில் விற்பதற்கு தயவுசெய்து பொருட்களுக்கான முகவரை தொடர்பு கொள்ளவும்
தொடர்பு கொள்ளவேண்டிய முகவரி:

உள்ளுர் பொருட்களை வாங்குவதற்கான உள்ளுர் கொள்முதல் விபரங்கள்
1.    பணம்செலுத்தும் சேவைகள்
2.    பட்டுவாடா
3.    தேவைகள்

பஞ்சாயத்து மனித வளங்கள் (தகுதியின் அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது)
•    தொழில் நிபுணன் – தச்சு வேலை :   கொத்தனார் :
•    தொழிலாளிகள்     :
•    கைவினைஞர்கள் ஃ இயந்திர கைவினைஞர்கள்
•    தண்ணீர் குழாய் சரிசெய்பவர்  : 1
•    திறனுடைய தொழிலாளிகள்